Privacy Policy

De belofte van Zusterz

Uw persoonlijke gegevens zijn en blijven van u. Ook als u ze aan Zusterz heeft toevertrouwd. Wij beschermen uw privacy zorgvuldig, volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Op deze pagina vertellen we u welke gegevens wij verzamelen, wat wij ermee doen en hoe u zelf de regie houdt over uw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Zusterz bemiddelt tussen zelfstandig zorgverleners en instellingen die een zorgverlener nodig hebben. Daarvoor hebben wij persoonlijke gegevens nodig.

Werkt u als zorgverlener of zorginstelling met Zusterz, dan verstrekt u ons de benodigde persoonsgegevens. Alleen díe gegevens nemen wij op in onze administratie.

Dit geldt ook voor persoonsgegevens die wij ontvangen van leveranciers, verkopers, vertegenwoordigers van een zakelijke relatie of andere bedrijven.

Zusterz verwerkt uitsluitend persoonsgegevens waarvoor u expliciet toestemming geeft. U doet dat voordat Zusterz u kan bemiddelen naar werk, schriftelijk, via het inschrijfformulier. We informeren u altijd vooraf welke gegevens we verwerken en waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Door samen te werken met Zusterz, gaat u er volledig mee akkoord dat Zusterz uw gegevens verwerkt en waar nodig deelt, bijvoorbeeld met (potentiële) opdrachtgevers.

De online activiteiten van Zusterz

Alle online platforms waarvan Zusterz gebruik maakt, houden zich aan de nieuwste Europese privacyregels (AVG/GDPR) en draaien op SSL-beveiligde websites (herkenbaar aan het slotje en ‘https’ in de onderwerp regel van uw browser).

Bezoekt u www.zusterz.nl?

Onze website bewaart geen persoonlijke gegevens. Op de contactformulieren vragen wij alleen uw naam, email en telefoonnummer. De website van Zusterz wordt gehost door Hostnet. Ons mailadres contact@zusterz.nl wordt, via hostnet, gehost door Google.

Google Analytics

Om de website te kunnen verbeteren, registreren we de bezoekersaantallen en hun surfgedrag. Dat doen we met behulp van cookies, volledig anoniem via Google Analytics.

Werkt u al via Zusterz?

Dan verwerkt u gewerkte uren in Selfbilling. Op deze website heeft u een eigen, beveiligd, account dat u zelf kunt beheren. Deze  gegevens worden alleen gebruikt om gewerkte uren te kunnen registreren, te factureren en uit te betalen.

Nieuws van Zusterz

Wanneer u via Zusterz werkt, houden wij u op de hoogte van belangrijk nieuws, nieuwe ontwikkelingen of gewoon leuke bijeenkomsten van Zusterz. Wij doen dat meestal per e-mail, opgemaakt in onze huisstijl. Deze mails versturen we via laposta. Hiervoor kunt u zich op ieder moment afmelden, met de link onderaan de nieuwsbrief.

Communicatie over openstaande diensten

 • Openstaande diensten worden via Checks van Integral uitgezet. U krijgt alleen de diensten te zien waarvan u heeft aangegeven deze te willen en u kunt via deze app laten weten dat u deze kunt werken.
 • Wij werken met whatsappgroepen. Hierbij wordt uw telefoonnummer zichtbaar voor anderen in dezelfde groep. Afhankelijk van uw eigen instellingen ziet de ander uw naam. Op elkaar reageren in deze groep kan niet, deze mogelijkheid is door Zusterz uitgeschakeld.

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van de volgende personen:

 1. Zelfstandige zorgverleners;
 2. (Vertegenwoordigers of werknemers van) zorginstellingen;
 3. Derden, zoals leveranciers.

Met welk doel verwerken we uw gegevens?

Bent u zelfstandige zorgverlener en werkt u via Zusterz?

Zusterz gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te bemiddelen naar een opdracht bij een zorginstelling; wij kunnen u in contact brengen, voorstellen en/of uw cv doorsturen naar mogelijke opdrachtgevers;
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde opdracht te beoordelen;
 • om uw beschikbaarheid vast te leggen;
 • om opdrachten overeen te komen en daarvoor de administratie te voeren (zoals overeenkomsten regelen, factureren, een account aanmaken voor de urenregistratie);
 • om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten. Dat doen wij bijvoorbeeld via e-mail, WhatsApp en elektronische nieuwsbrieven.

Dit zijn de gegevens die Zusterz van u verwerkt: 

De gegevens die in uw cv staan (NAW-gegevens, bedrijfsnaam en vestigingsplaats, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, land van vestiging, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, werkervaring, competenties, kwalificaties, opleiding- en scholingsgegevens);

Uw diploma en BIG registratie;

Gegevens van uw identiteitsbewijs,

Uw VOG;

Uw polis- of klantnummer van uw aansprakelijkheidsverzekering;

Uw lidnummer van de klachtencommissie;

Uw BTW nummer en bankrekeningnummer, beide ten behoeve van een correcte facturatie;

Wanneer u als zorgverlener een ‘vreemdeling’ bent in de zin van artikel 15 van de Wet Arbeid Vreemdelingen bewaren wij ook een kopie van uw werk- en verblijfsvergunning.

Zusterz controleert de volgende gegevens:

 • uw identiteitsbewijs op echtheid en verloopdatum, dit mbv de app Oribi ivm AVG;
 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • de geldigheid van uw BAV-polis inclusief het betaalbewijs hiervan
 • uw bewijs van lidmaatschap van een externe klachtencommissie

 Vraagt een andere persoon of instantie dan eerder genoemd om uw persoonsgegevens? Dan vragen we u eerst toestemming. Het kan zijn dat Zusterz verplicht wordt uw gegevens te verstrekken aan anderen dan genoemd, bijvoorbeeld op grond van wetten, regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis. In zo’n geval moeten wij hieraan voldoen, ook wanneer u hier vooraf geen toestemming voor heeft gegeven.

Bent u vertegenwoordiger van een zorginstelling die samenwerkt met Zusterz?

Zusterz registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening:

NAW-gegevens van de zorginstelling

Uw naam

Uw functie

De telefoon- en emailgegevens waarmee we u kunnen bereiken

Bij Zusterz zijn uw gegevens veilig.

Online

Uw gegevens worden opgeslagen bij een server die gecertificeerd is volgens wereldwijd geaccepteerde en erkende normen en voorschriften op het gebied van beveiliging en privacy, zoals ISO 27001/2, ISO27018/17 en SOC 2.

Offline

Zusterz neemt alle mogelijke maatregelen, organisatorisch en technisch, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik of verlies.

Zusterz heeft de toegang tot al uw persoonsgegevens goed beveiligd. Alleen geautoriseerde personen die voor Zusterz werken hebben toegang. Deze personen zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Zusterz bewaart uw gegevens niet langer dan nodig

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we nodig hebben, dus alleen van ZZP’ers en zorginstellingen waarmee wij actief samenwerken. Stopt de samenwerking? Dan zal Zusterz binnen zes maanden de gegevens verwijderen.

Datalekken

Slagen anderen er toch in al onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken? Zusterz zal alle datalekken vastleggen en waar nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer Zusterz alle wettelijk verplichte maatregelen heeft genomen, kunnen wij hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Uw rechten

In de AVG heeft u recht op  dataportabiliteit (het opvragen of overdragen van uw gegevens), vergetelheid, inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van de verwerking van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken.

Wilt u iets wijzigen? Of inzage?

Vraag ons om het formulier waarin u dit kunt melden of stuur ons een email of brief waarin u zo duidelijk mogelijk aangeeft om welke gegevens het gaat en wat u van ons verwacht. Geef in uw brief ook uw contactgegevens aan. Binnen een termijn van twee weken zullen wij op uw verzoek reageren.

U kunt uw verzoek mailen naar contact@zusterz.nl of per post versturen naar Zusterz,

Oude Vaartweg 1B, unit 0.3, 2343 JD, Oegstgeest

Wijzigen uw persoonsgegevens of wilt u dat wij ze verwijderen? Dan geven wij dit ook door aan de instanties waarmee wij uw gegevens gedeeld hebben en vragen hen de gewenste wijziging ook door te voeren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit privacyreglement of over de manier waarop Zusterz uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt? Laat het ons weten. Dat kan per mail naar contact@zusterz.nl of per post naar Oude Vaartweg 1B, unit 0.3, 2343 JD, Oegstgeest. Wij streven ernaar binnen twee weken na ontvangst te reageren.

Geldigheid privacyreglement

Zusterz kan dit privacyreglement aanpassen. Het privacyreglement dat we publiceren op de website van Zusterz is altijd het meest actuele.

Mei 2022